හදිසි පුවත් / Braking News / கடிசி புவத்
දේශපාලන /politicals/டீஷபலன

අනතුරු / Accident / அனைத்துறு

කළා පුවත් / Art News / கலா புவத்
මහජන අදහස් / Public Ideas / மகாஜன அதஹ
ක්‍රීඩා පුවත් / Sports News / கிரீட புவத்
රට වටා පුවත් / News around of Country / ராடா வாடா புவத்
කාලගුණය / Wether / காலகுணாய
විදෙස් පුවත් / International News / விதேஷ் புவத்
ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම් / /
ආගමික පුවත් / Religious News / ஆகாமிக்க புவத்
ජෝතික්‍ෂය විස්තර /
ගවේෂණ තොරතුරු / Discovery /க்வேஷன
ධනාත්මක චින්තනය / Positive Thinking / டநாதமாக சிந்தனையை
වෛද්‍ය උපදෙස් /
ස්වාබාදහම / Nacture / சோபாதஹம
රැකියා අවස්ථා / vacancy / ரிகியா அவஸ்தா